Roman Seas Photo 1
back1.gif main1.gif next1.gif

Roman Seas Photo 1
Roman Civil War: 41 B.C. Sextus Pompeius vs Octavian and Agrippa. Pompeius' ships attack a Roman convoy.